Rīgas Ostvalda vidusskola

Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Bērns ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu

Bērns ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (UDHS) var būt liels izaicinājumiem pieaugušajiem, kas audzina un izglīto bērnu - viņi var justies bezspēcīgi, noguruši, nekompetenti, jo nespēj regulēt bērna uzvedību. Dzīve var būt haotiska un neprognozējama. Tomēr tas nav neizbēgami.
Aicinām vecākus uz apmācību un atbalsta grupu, kurā 8 nodarbībās apgūsim uzvedības terapijas paņēmienus, lai mazinātu UDHS ietekmi uz bērna attīstību, izglītošanos un attiecībām ar apkārtējiem.

 

No 13. oktobra darbu sāks UDHS atbalsta grupa vecākiem, kuru vadīs sertificēta atbalsta grupu vadītāja, psiholoģe Kristīne Dūdiņa un bērnu psihiatrs, dr. Ņikita Bezborodovs. Nodarbības sāksies plkst. 18:00 Veselības centrā Vivendi, Dzirnavu ielā 16.

 


Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas

123. Nepiederoša persona (apmeklētājs) ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav skola.

124. Apmeklētāju pieņemšana notiek direktora apstiprinātos pieņemšanas laikos.

125. Nepiederošu personu ierašanās uz skolas pasākumiem tiek reglamentēta, pamatojoties uz skolas darba plānu un atsevišķiem direktora rīkojumiem.

126. Nepiederošas personas uzturēšanās kārtība skolā:

126.1. nepiederošas personas var ielaist skolā no plkst. 8.15. līdz plkst.18.00;

126.2. nepiederošo personu ierašanos skolā kontrolē ēkas dežurants;

126.3. nepiederošas personas, iepriekš piesakoties un norādot risināmo jautājumu, var apmeklēt skolas pedagogu, vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu.

126.4. atbilstoši skolas darba plānam tiek organizētas vecāku dienas un laiks, kad, iepriekš piesakoties, var apmeklēt ikvienu skolas pedagogu;

126.5. ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas skolā bez iepriekšējas pieteikšanās;

126.6. ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar skolas darbinieku, skolas ēkas dežurants var pavadīt apmeklētāju pie attiecīgā skolas darbinieka vai

uz vajadzīgo vietu.

126.7. 1.-4.klašu vecāki, aizbildņi, ģimenes locekļi, pavada un sagaida izglītojamos skolas 1 stāva, gaitenī.

126.8. Izglītojamie ar nepiederošām personām var tikties skolas 1 stāva, gaitenī.

126.9. Par nepiederošās personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona ieradusies.

126.10. Skolas ārpusklases pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka skolas vadība, par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators.

Izraksts no 01.09.2016. rīkojuma

Par izglītojamo ēdināšanas procesa organizāciju

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādēs skolēnu ēdināšanai” 7.punktu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 24.08.2016.  rīkojuma Nr.1071-rs „Par skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu” 2.3. un 2.4. punktiem, Līguma par izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanu no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem 4.2.3.punktu, ņemot vērā izglītības iestādes izglītojamo skaitu un resursu pieejamību:

1. nodrošināt 1.- 4. klašu un 5.-9.klašu izglītojamo brīvpusdienu saņemšanu pie klāta galda;

 

2. neizmantotos 1.-4.klašu budžeta līdzekļus izmantot 10.-12. klašu izglītojamiem;

Par 10.klases diagnosticējošajiem darbiem fizikā un ķīmijā 2016./2017.mācību gadā

Diagnosticējošie darbi 10.klasei arī 2016./2017.mācību gadā tiek organizēti ar mērķi novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un mācību procesa pilnveidei.

Diagnosticējošo darbu norise plānota vienlaicīgi 2016.gada 22.septembrī. Skola var izvēlēties, kurā diagnosticējošajā darbā piedalīties. Diagnosticējošo darbu programmas ir publicētas VISC mājaslapā http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/programmas.shtml. Uzdevumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam ir viens variants un tā izpildei paredzētas 40 minūtes. Vērtējums diagnosticējošajā darbā tiek izteikts punktos un procentos. Darbu vēlams sākt otrajā mācību stundā. Darba vadītājs drīkst būt attiecīgo mācību stundu skolotājs.

Diagnosticējošo darbu norise ir paredzēta rakstveidā vai tiešsaistē portāla Uzdevumi.lv platformā. Katra skola var izvēlēties diagnosticējošā darba norises veidu. Ja skola vēlas, tad vienai daļai skolēnu darbu var organizēt tiešsaistē, bet pārējiem – rakstveidā.

Vienlaikus ar diagnosticējošo darbu norisi notiks jaunās Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (VPIS) aprobācija. Neatkarīgi no izvēlētās darba norises formas, skolai līdz 2016.gada 15.septembrim jāpiesaka visi katra diagnosticējošā darba kārtotāji VPIS: http://vpis.lv. Tikai VPIS pieteiktajiem skolēniem būs iespēja pildīt diagnosticējošo darbu tiešsaistē.

Par diagnosticējošo darbu norisi rakstveidā

Diagnosticējošo darbu rakstveida norisei darbu materiālu VISC publicēs VPIS 21.septembrī. Pēc diagnosticējošo darbu norises rakstveidā līdz 29.septembrim skolai jāievada skolēnu atbildes VPIS. Pēc atbilžu ievadīšanas VPIS būs redzams katra skolēna darba izpildes rezultāts.

Par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē

Diagnosticējošo darbu norise tiešsaistē notiks sadarbībā ar digitālo mācību līdzekli Uzdevumi.lv. Diagnosticējošo darbu tiešsaistē varēs veikt Uzdevumi.lv platformā laikā no plkst. 8:30 līdz plkst. 11:00. Pēc diagnosticējošā darba norises beigām skolotājiem būs pieeja darba rezultātiem un katrs skolēns varēs uzzināt savu rezultātu, kā arī noskaidrot nepareizās atbildes.

Lai pieteiktos diagnosticējošo darbu norisei tiešsaistē, skolai līdz 15.septembrim digitālajā mācību līdzeklī Uzdevumi.lv jāaizpilda pieteikšanās forma https://goo.gl/forms/mn6i0aMz5j2WfNZG3 .

Diagnosticējošo darbu norises darbību laiki līdz 7.septembrim tiks publicēti VISC mājaslapas sadaļā Norises darbību laiki.

Neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv.

Neskaidrību gadījumā par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē lūgums kontaktēties ar Uzdevumi.lv info@uzdevumi.lv, tālrunis 67616191. 

Lapas

Lietotāja izvēlne

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31