Rīgas Ostvalda vidusskola
+37167423748 rovs@riga.lv Dammes iela 20, Rīga

Karjeras izglītības programma 2020.-2021.m.g

Programmas mērķis:

Turpināt īstenot karjeras izglītības integrāciju Rīgas Ostvalda vidusskolā, attīstot izpratni par karjervadības prasmēm mācību priekšmetos un audzināšanas aspektos. Karjeras izglītības integrāciju mācību saturā nodrošina daudzpusīgs pasākumu kopums: karjeras tēmu integrācija mācību priekšmeta saturā, karjeras tēmas audzināšanas programmā, Karjeras nedēļas īstenošana Rīgas Ostvalda vidusskolā, pasākumu organizēšana un apmeklēšana karjeras attīstības atbalstam. Karjeras attīstības atbalsta darbu un īstenošanu Rīgas Ostvalda vidusskolā koordinē pedagogi karjeras konsultanti.

 

Uzdevumi:

 • Karjeras izglītības integrēšana mācību jomās.
 • Metodiskā atbalsta nodrošināšana.
 • Informatīva un konsultatīva atbalsta nodrošināšana skolēniem, pedagogiem un vecākiem.
 • Sadarbība starp skolēniem, pedagogiem, atbalsta personālu un skolas administrāciju karjeras izglītības jautājumos.
 • Īstenot pasākumus karjeras attīstības atbalstam, atbilstoši noteiktajām valsts prioritātēm un skolēnu interesēm.

 

Karjeras izglītības jomas:

 • Pašnovērtējuma veikšana
 •  Darba pasaules iepazīšana
 •  Izglītības iespēju izpēte
 •  Karjeras lēmuma pieņemšana

 

Karjeras izglītības aktualitātes:

 • Karjeras attīstības atbalsta pasākumu organizēšana tautsaimniecībā pieprasītāko nozaru iepazīšanai, profesionālās izglītības pievilcības veicināšanai, izglītības iespēju izpētei, vecākiem bērnu karjeras attīstības atbalstam.
 • Individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana izglītojamajam un vecākiem, pēc vajadzībām.
 • Karjeras izglītības integrācija mācību saturā pēc kompetenču pieejas.

 

 

image-20201006174910-1

2020.gada 20.jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projektaNr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 6.darbības pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu.

image-20201006174910-2

 

Informācija pieejama- http://likumi.lv/doc.php?id=132990

 

 

PKK DARBA UZDEVUMI

Pedagoga karjeras konsultanta profesionālās darbības pamatuzdevumi:

 

 • konsultēt izglītojamos, viņu vecākus un skolotājus (individuāli un grupu konsultācijās), lai palīdzēt apzināties savas vajadzības, pašrealizācijas iespējas un veicināt patstāvību lēmuma pieņemšanā;
 • informēt izglītojamos, vecākus un pedagogus karjeras attīstības atbalsta jautājumos;
 • veicināt izpratni par karjeras vadības prasmēm;
 • sadarboties ar skolas vadību karjeras izglītības integrācijā mācību saturā un audzināšanas darbā;
 • uzturēt un papildināt metodiskā atbalsta materiālu bāzi;
 • veidot, uzturēt un papildināt datubāzi par absolventu tālāko izglītību;
 • veicināt sadarbību starp vecākiem, atbalsta personālu;
 • veikt nepieciešamo projekta dokumentāciju un saskaņot ar skolas vadību.

 

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS ĪSTENOTĀJI

image-20201006174910-3

 

 

image-20201006174910-4

Karjeras izglītības pamatjautājumi tiek ietverti audzināšanas stundās, mācību priekšmetu saturā, PKK darbībā.

 

 

KARJERAS ATTĪSTĪBAS ATBALSTA PASĀKUMI RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLĀ

                                                                    

2017.-2020. gada Rīgas Ostvalda vidusskola iesaistās Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Projekta ietvaros tiek īstenoti dažādi pasākumi karjeras atbalstam.

 

  Ikgadēji plānotie pasākumi karjeras izglītības ietvaros:

 • Dažādi Karjeras nedēļas pasākumi atbilstoši skolēnu vecumposmam un interesēm.
 • Dalība “Ēnu dienās”- pēc izvēles un interesēm.
 • Dalība Pašvaldības organizētajos pasākumos, konkursos karjeras attīstības atbalstam.
 • Sadarbība ar izglītības iestādēm: atvērto durvju dienas, “Studentu kurpes”, tematiskas lekcijas un nodarbības, utt.
 • “ROVS absolventu klubs”.
 • Sadarbība ar vecākiem:  individuālas sarunas, ROVS vecāku padome, “ģimenes stunda”.
 • Sadarbība ar ROVS skolēnu pašpārvaldi.
 • Valsts institūciju organizētās “atvērto durvju dienas/nedēļas”.
 • ROVS labdarības tirdziņš.
 • ROVS projektu nedēļa.
 • Mācību priekšmetu un interešu izglītības ietvaros organizētie pasākumi.

 

 

 

 

 

IZMANTOJAMĀS METODES KARJERAS IZGLĪTĪBĀ

Metode

Prasmes

Anketēšana/aptauja

Apgūt prasmi konkrēti atbildēt uz jautājumiem, prast izteikt savu domu konkrēti un īsi

Ieinteresēt audzēkni izzināt sevi, savas izglītības iespējas, darba pasaules iespējas

Attīstīt prasmi kritiski domāt

Analīze

Prast objektīvi novērtēt un atšķirt savas vērtības no vispārpieņemtajām dzīves vērtībām

Apgūt prasmes, lai ,,gribu, varu, vajag’’ veidotu vienotu kopumu

Darbs ar informācija avotiem

Prast atrast, atlasīt un izvērtēt informāciju

Darbs grupās

Apgūt iemaņas darboties komandā, plānot darbu, sadalot pienākumus

Darbs pāros

Veidot prasmes sadarboties, uzklausīt otru, pārrunāt neskaidrības, ja nepieciešams, ievērot kompromisu

Diskusija

Mācīties izteikt mutiski savu viedokli, to pamatot, argumentēt, uzklausīt citu domas

Meklēt problēmu risinājumu

Mācību ekskursijas

Iepazīstināt ar reālu darba vidi, karjeras iespēju daudzveidību, jaunām tehnoloģijām

Ēnu diena

Iepazīt tuvāk darba vidi. Iepazīt izvēlētās profesijas plusus un mīnusus. Veidot iemaņas rakstīt CV, motivācijas vēstules, iesniegumus

Eseja

Apgūt prasmi izteikties, pamatot savu viedokli, apgūt argumentācijas prasmes rakstiskā veidā

Intervija

Apgūst prasmi sarunāties: uzklausīt sarunas biedrus, formulēt konkrētus jautājumus, atbildēt uz sarežģītiem jautājumiem, veidot lietišķu dialogu

IT tehnoloģiju izmantošana

Attīsta prasmi lietot mūsdienas tehnoloģijas informācijas iegūšanā, saglabāšanā un apkopošanā

Pašvērtējums/pašanalīze

Veidot kompleksu savas darbības, uzskatu, spēju, interešu, rakstura novērtēšanas un analīzes prasmi

Pētījums

Apgūt prasmi strādāt ar problēmsituāciju: formulēt problēmu, veidot risinājuma plānu, izvērtēt gaidāmo rezultātu, meklēt alternatīvu risinājumu, pieņemt lēmumu, iegūt praktiskas iemaņas pētnieciskajam darbam

Darba mape

Vākt materiālus, iegūt informāciju, to apstrādāt, krāt un veidot savu darba mapi

Prāta vētra

Izprast, ka jebkuru neskaidru jēdzienu var izskaidrot, ja izsaka dažādus viedokļus, tos sistematizē un analizē

Prezentācija

Apgūt prasmes un iemaņas parādīt sevi un savu padarīto darbu

Prognozēšana

Mācīties paredzēt iespējamo rezultātu

Projekts

Apgūt prasmi plānot darbu, strādāt patstāvīgi, sadarboties ar citiem, iegūt un izvērtēt informāciju, saistīt teoriju ar praksi, izdarīt secinājumus, prezentēt rezultātus

Seminārs

Mācīties atrast kļūdas un nepilnības, izdomāt vīziju to uzlabošanai, plānot tās sasniegšanu, pieņemt lēmumu, izdarīt kopsavilkumu - rezumēt

Spēles (lomu situāciju, lietišķās)

Apgūt prasmi iekļauties kolektīvā, veidot saskarsmi, prast novērtēt sevi salīdzinājumā ar citiem

Iejusties lomās, kas attālinātas no skolēna būtības, bet kurās viņi ikdienā var nokļūt

Iemācīties modelēt dažādas problēmsituācijas

SVID analīze

Apgūt iemaņas izvērtēt pašreizējo situāciju un attīstības iespējas

Tests

Rosināt iegūt informāciju par kādu jomu interese radīšanai

Tikšanās

Iegūt informāciju par kādu jomu intereses radīšanai

SMART metode

Prot izvirzīt reāli sasniedzamus mērķus, kuri ir izmērami un iekļaujas laika periodā.

 

KARJERAS IZGLĪTĪBAS VĒRTĒŠANU NOSAKA

 

 • Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus MK noteikumi Nr.852, Rīgā 14.09.2010. http://likumi.lv/doc.php?id=217947
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta 24.05.2011. iekšējie noteikumi Nr.5 „Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodika“ grozījumi 2015.gadā –vispārējā, profesionālajā izglītībā, ievirzē māksla un mūzika, sports, tālmācība       http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/2015/nor_akti/18.05.2015.Ieksejie_noteikumi_Nr.14.pdf