Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Comenius

Trešā darba sesija

2011.gada novembrī – decembrī Rīgas Ostvalda vidusskolā noritēja Comenius Regio projekta „Takeyourattentiontoeveryteacher, andcaretoeachstudent»(„Esiet uzmanīgi pret katru skolotāju un rūpējieties par katru izglītojamo!”) jau trešā darba sesija: „Mācību grāmatas un mācību līdzekļi Latvijā un Bulgārijā”.

Sākot ar 2010. gadu Rīgas domes Izglītības un kultūras departaments, Rīgas Ostvalda vidusskola un Rīgas Ostvalda vidusskolas vecāku biedrība sadarbojas ar kolēģiem no Bulgārijas. Pirmā darba sesija projekta ietvaros notika no 2010. gada 28. novembra līdz 2. decembrim Rīgā. Projekta mērķi un uzdevumi: iepazīt izglītības sistēmas Latvijā un Bulgārijā, pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, darba sistēmu ar bērniem, kuriem ir īpašām mācību vajadzībām.

Rīgas domes Izglītības un kultūras departaments, Rīgas Ostvalda vidusskola, Rīgas Ostvalda vidusskolas Vecāku biedrība un dažādu izglītības struktūru pārstāvji no Sofijas trešajā darba sesijā Rīgā piedalījās apaļā galda diskusijā un aktīvi apsprieda Rīgas Ostvalda vidusskolas direktores J. Ivanovas, Sofijas Izglītības inspekcijas direktores V. Kastrovas prezentācijas par tēmām „Individuālā un uz skolēna personību orientētā pieeja mācību darbā ar bērniem ar īpašām mācību vajadzībām un atbalsta sniegšana mācību vidē”, „Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšana Bulgārijā un darba pieredze starptautiskajos projektos”.

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu autoru prezentācija tādos mācību priekšmetos kā dzimtā valoda, matemātika, ģeogrāfija, vēsture pamatskolas klasēs Bulgārijā un Latvijā radīja lielu interesi darba sesijas dalībnieku vidū. Notika ieinteresēta saruna par mācību grāmatu, mācību līdzekļu un IKT lomu mācību darbā. Šī tēma rada turpinājumu arī tikšanās laikā ar izdevniecības „Lielvārds” pārstāvjiem.

Rīgas Ostvalda vidusskolas skolotāju sniegtās stundas parādīja jaunu mācību līmeni, radošu pieeju dažādu pedagoģisku problēmu risināšanā. Inovatīvās metodes, dažādas grūtības pakāpes uzdevumu, bilingvālo mācību metodikas izmantošanu, iztēles un loģikas attīstīšanas iespējas projekta dalībnieki varēja vērot dzimtas valodas (4. klase, skolotāja J. Platonova) un Pasaules vēstures (7. klase, skolotāja N. Likovska) stundās.

Darba sesijas norisē piedalījās arī Rīgas Otsvalda vidusskolas 11.-12. klašu izglītojamie. Viņi organizēja un novadīja interaktīvu mācību ekskursiju Vecrīgā „Vecrīgas profesijas un amati”.

Viesi no Bulgārijas iepazinās ar mūsu pilsētas vēsturi, pastaigājās pa Vecrīgas ieliņām, iejutās pilsētas dzīves atmosfērā. Šādas ekskursijas organizēšana sekmē uzņēmējprasmju attīstību izglītojamajiem un paplašina karjeras izvēles iespējas.

Minhauzena muzeja apmeklējums Duntē sniedza paliekošu iespaidu ne tikai ar izzinošo materiālu, bet arī ar pedagogiem sniegto iespēju iepazīt, kā izmantot etnogrāfisko un novadpētniecisko materiālu vēstures, valodas un literatūras stundās.

Darba sesijas programmas ietvaros Humānās pedagoģijas centra vadītāja I. Pogrebņaka novadīja semināru „Humānās pedagoģijas teorija un prakse”. Praktiskajā nodarbībā darba sesijas dalībnieki kopā ar 4. klases izglītojamajiem domāja, diskutēja, filozofēja, analizēja, secināja par tādu sarežģītu tēmu kā „Mīlestības stunda”. Humānā pedagoģija, kā arī iepriekš, ir neatņemama mācību darba sastāvdaļa mūsdienu skolā, kas aicina uzmanīgi un iecietīgi izturēties pret katru bērnu.

Darba sesijas gaitā notika arī pieredzes apmaiņa starp Sofijas Izglītības inspekciju, delegācijas pārstāvjiem, Rīgas Ostvalda vidusskolas Vecāku biedrību un RIIMC vadību par pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu un iespējām.

Ieinteresēta saruna par mācību programmu īstenošanu 1.-9. klasēs noritēja Rīgas A. Pumpura pamatskolā un Rīgas Daiļamatniecības skolā.

Daudz kopīgu diskusiju tēmu par darba sistēmu nacionālo minoritāšu skolās darba sesijas dalībniekiem (RDIKSD Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītājai M. Jansonei, galvenajiem speciālistiem V. Zdanovskai, L. Margevičai, Bulgārijas IZM nodaļas vadītājai L. Danevai) tikšanās laikā bija ar LR IZM pārstāvjiem.

Projekts tuvojas noslēgumam. Projekta dalībnieki ar nepacietību gaida ceturto darba sesiju, kas paredzēta 2012. gadā Sofijā.

Informācija iegūta no: e-skola.lv