Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Rīgas Ostvalda vidusskolas ārpusklasēs aktivitātes

 

2016. /2017. m.g. 1. semestrī

 

 

Audzināšanas darba mērķis un uzdevumi

 

Brīvas un atbildīgas personības attīstības sekmēšana, veidojot demokrātiskai

sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret vērtībām, morāli, indivīda pienākumiem,

tiesībām un spēja pieņemt lēmumus dažādās dzīves situācijās.

 

Saskaņā ar IZM VISC izvirzītajām prioritātēm, 2016./2017.mācību gadā turpināt:

 

·      Stiprināt skolēnu patriotismu, pilsonisko apziņu un valstisko identitāti

·      Pievērst uzmanību Latvijas nozīmīgu vēstures un kultūras notikumu iedzīvināšanai mācību un audzināšanas darbā gan mācību stundās, gan ārpusstundu aktivitātēs

·      Radīt iespējas skolēniem iesaistīties skolas un valsti  tradīciju kopšanā, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā

·      Veicināt skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem

·      Turpināt popularizēt un izmantot karjeras izglitības iespējas

 

 

 

                                            Darba formas

ØAudzināšanas stundas

ØSvētku dienas

ØSkolas sarīkojumi

ØTematiskie vakari

ØSporta pasākumi

ØOrganizatoriskie – radošie projekti

ØZinātniski pētnieciskie darbi

ØPraktiskais darbs

ØTalkas

ØAnketēšana, aptaujas

Ø 

 

                                  Individuālais darbs

ØPārrunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, sociālo pedagogu

ØKonfidenciālas sarunas

ØUzaicinājums uz kopīgu sarunu  ar skolas administrāciju

 

Klases darbs

 

Klases audzinātājs izvēlas darba formas sadarbībā ar vecākiem un skolēniem , ņemot vērā

audzināšanas darba klases aktualitātes

Aktuālā informācija

 

Audzināšanas darba virzieni un saturs

 

Es - piederīgs savai ģimenei, klasei, skolai, pilsētai, nācijai, valstij (piederība +

atbildība).

Es - aktīva personība (pašapziņa + drosme + rīcība).

Es - drošs un gatavs rīcībai nestandarta situācijās (prasmes + iemaņas).

Vienlaikus jāakcentē pilsoniskās audzināšanas, tautas tradīciju saglabāšana un

skolēnu radošo spēju izkopšana.

 

Audzināšanas darba saturs ietver prioritārās un ieteicamās darba tēmas:

 

 

ØSevis izzināšana un pilnveidošana;

ØPiederība valstij;

ØPilsoniskā līdzdalība;

ØKarjeras izvēle;

ØVeselība un vide;

ØDrošība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Veselīgs dzīves veids un drošiba

 

 

 

Semestra laikā

Drošības dienas skolā- vecāku skola

1.-9.kl.

D.Jakobsone

 

 

Semestra laikā

Klases stundas

Drošības instruktāžas

-drošības tehnikas noteikumi;

-ugunsdrošības tehnika;

- ceļu satiksmes noteikumi;

-iekšējās kārtības noteikumi.

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

 

Semestra laikā

Ekoloģiskas vides izveide mācību kabinetos

1.-12.kl.

N.Lašins

O.Nastina

 

Semestra laikā

 

Pēc Rīgas Kurzemes rajona plāna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2016.

Sporta sekciju darbs

 

 

 Piedalīšanās rajona un pilsētas sacensībās

 

 

 

 

„Jautri starti’’- sporta diena sākumskolā

 

 

 

Aerobikas konkurss

 

Sporta sekciju dalībnieki

 

 

 

 

 

 

 

1.-4. kl.

 

 

 

 

5.-9.kl.

 

Treneri

A .Aleksejevs

O.Koļesņikova

Darja Šahova

 

23.09.2016

 

 

Olimpiskās dienas pasākumi

 

1.-12.kl

A .Aleksejevs

O.Koļesņikova

Darja Šahova

 

16.09.2016

Ekskursiju diena „„ Tā ir mūsu Latvija!’’

 

 Drošības diena  pasākums  1.klāsēm

2.-12.kl

Klašu audzinātāji

 

D.Jakobsone

J. Platonova

1.kl. audzinātāji

 

 

                 

                                             Darbs ar vecākiem

 

 

14.09.2016

 

 

15.09.2016

 

 

09.2016.

12.2016.

 

Skolas vecāku kopsapulce

 „Audzinoši izglītojoša procesa organizēšana 2016./2017. m. g.”

 

 

Klašu sapulces

1.-6.kl.

 

 

7.-12.kl.

 

1.-12.kl

J.Ivanova

I. Andrejeva

K. Zilberte

 

Klašu audzinātāji

 

 

Klašu audzinātāji

 

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

„Vecāku skola” lekciju kurss vecākiem.

1.-5.kl.

V.Dušinska

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

Darbs ar riska grupas bērniem

1.-9.kl.

S.Vasiļjeva

D.Jakobsone

V.Dušinska

M.Goļdina

 

09.2016

12.2016.

Skolas padomes sēdes: pēc darba plāna

 

 

J.Ivanova

M.Briede

 

 

 

                              Karjeras izglītība

 

 

10.10.2016.- 21.10.2016.

Karjeras nedēļas pasākumi

 

  Piedalīšanas   rajona un pilsētas   pasākumos

          Diskusijas

       Mācību ekskursijas

       Audzināšanas stundas

       Lomu spēles

       Sadarbība ar Absolventu klubu

      Meistarklases

       Prezentācijas

 

1.-12.kl.

 

J. Kumancova

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

Lekcijas par tālākizglītību un profesiju izvēles iespējām

8.-12.kl.

N. Lašins

J. Kumancova

Klašu audzinātāji

 

 

Semestra laikā

Absolventu klubs

8.-12.kl.

Klašu audzinātāji

 

Semestra laikā

Aktivitātes  ķīmijas/ bioloģijas/fizikas jomas attīstīšanai-  sadarbība ar uzņēmumiem, pētnieciskie darbi, konkursi

8.-12.kl

J. Volkinšteine

O. Nastina

T. Pladere

 

Atbilstoši Rīgas pilsētas plānam

Piedalīšanās rajona un pilsētas diskusijās, konferencēs, semināros.

9.-12.kl.

Klašu audzinātāji

 

 

 

                              

 

Ārpusklases pasākumi

 

01.09.2016.

Zinību diena

1. - 12.kl.

N. Lašins

 Klašu audzinātāji

 

 

16.09.2016.

Tūrisma un ekskursiju diena

2.-12.kl.

 

Klašu audzinātāji

 

9..09.2016.

Klašu  pasākumi ‘’ Tēva diena”

1.-12.kl.

 

Klašu audzinātāji

 

30.09..2016.

Pasākumi  ‘’Skolotāju diena”

8. – 12. kl.

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

 

21.10.2016.

‘’Pirmklasnieka svētki ‘’

1.kl

J.Platonova

1.klašu audzinātājas

 

20.10.2016.

 

17.10.2016.-21.10.2016.

Pasākums „Rudens svētki”

 

Izstāde “Rudens veltes”

2.3.4.kl.

 

1.-4.kl

J.Platonova

Sākumskolas skolotāji

 

10.11-17.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2016..

14.11.2016.-17.11.2016.

Valstiskās un tikumiskās audzināšanas vadlīnijas

 

Pasākumi „ Tā ir mūsu Latvija!’’

 

Lāčplēša diena

 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

 

·      Klašu stundas

·      Svētku koncerts

·       Fotoizstāde

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

N.Lašins

J. Kumancova

 Skolēnu pašpārvalde

N.Likovska

 

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

Bibliotēkas stundas

1.-12.kl

I. Borisova

A. Balašova

 

04.11.2016.

10.klašu skolēnu  iesvētības

10.-11.kl.

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

10.-11.kl klašu audzinātāji

 

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

 Teātra pulciņa nodarbības

5.-12.kl.

 ( pēc izvēlēs)

 

 

I.      Vahitova

 

16.12.2016.

Ziemassvētku tirdziņš

(labdarības akcija).

1.-12.kl.

N.Lašins

J. Kumancova

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

Klašu audzinātāji

 

 

20. 12.2016.

 

 

20.-21.12.2016.

 

Ziemassvētku pasākumi

1.-4. kl.

 

 

5.-8.kl.

9.-12.kl.

 

J.Platonova

Sakumskolas skolotāji

 

Klašu audzinātāji

 

 

Interešu izglītības pulciņi un fakultatīvās nodarbības

Interešu izglītības pulciņi un fakultatīvās nodarbības

 

Ø  VEIDOŠANAS PULCIŅŠ

Ø  PAPĪRA PLASTIKAS PULCIŅŠ

Ø  FILCĒŠANAS PULCIŅŠ

Ø  VIZUĀLĀS MĀKSLAS UN LIETIŠKAS MĀKSLAS PULCIŅŠ

Ø  Pērlītes

 

 

Pēc izvēles

Klašu audzinātāji

Pulciņu un sekciju vadītāji

J. Daškova

M.Kalniete

 

 

                                

                                                    Projekti

 

 

Semestra laikā

 Kustība „Draudzīga skola”

1.-12.kl

Klašu audzinātāji

D. Jakobsone

J. Kumancova

 

Semestra laikā

 

 VESELĪBAS VEICINOŠA SKOLA 

 

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

D.Jakobsone

 

Semestra laikā

 

Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā

1.-12.kl.

D.Jakobsone

O. Nastiness

Semestra laikā

Debašu klubs

8.-12.kl.

N. Likovska

A. Lazarevs

Semestra laikā

Sadarbības projekts ar Zolitūdes ģimnāziju

8.-12.kl.

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

 

Semestra laikā

 

AWARDS

8.-12.kl.

D.Jakobsone

 

Semestra laikā

Žurnālists. Spogulis Rīgai

10-12.kl.

J. Kumancova

Semestra laika

 

 

 

 

.

 

„ Ekoskolas” aktivitātes

 

Gada tēma:  „Ēdam atbildīgi!”

 

Ø  Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

 

Ø  Izlietoto bateriju

vākšanas konkurss „Tīrai

Latvijai!”

 

Ø  Putras diena

 

Ø  Zaļās palodzes

 

 

 

 

 

Mammadaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lielās augu medības.

 

 

 

 

 

 

CSDD konkurss „Gribu būt mobils!”

 

 

 

„Runājot par alkoholu”.

 

 

Ø  Ekoloģiskas vides izveide mācību kabinetos

 

 

 

1.-12.kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.kl

 

 

 

 

 

 

1-.c

 

3.-a

 

4.-a

 

5.-a

 

6.- b

 

7.-a

 

 

 

 

 

 

2.-c 

 

 

 

 

 

 

6.-8.kl

 

 

 

8.-b

O. Nastina

 

1.-12.klašu audzinātāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Tarabantova

 

V. Bogdanova

 

J. Punga

 

S. Alehno

 

L. Stepiņa

 

O. Polikašina

 

 

 

 

 I. Kļaviņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Nastina

 

Semestra pēc īpaša plāna

 

 Mediatoru apmācība

 

8.-12.kl.

D. Jakobsone

 

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29