Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Rīgas Ostvalda vidusskolas attīstības prioritātes 2017.- 2019. gadam

Pamatjoma

2016./2017. m.g.

2017./2018. m.g.

2018./2019. m.g.

Mācību saturs

Mācību satura apguves plānošana, ievērojot izglītojamo individuālās vajadzības un spējas.

Mācīšana un mācīšanās

Lasīšanas kompetenču pilnveide izglītojamo veiksmīgas mācīšanās nodrošināšanai.

 

Skolēnu sasniegumi

Mācību rezultātu sasniegšana, izmantojot kompetenču pieeju mācībām.

 

Izglītojamo pētnieciskās darbības veicināšana.

Atbalsts skolēniem

Karjeras izglītības kompetences pilnveide izglītojamo konkurētspējas iespēju veicināšanai.

Psiholoģiski pedagoģiskā atbalsta nodrošinājums izglītojamo personības attīstībai, izmantojot interešu izglītības kompetences.

 

Skolas vide

Izglītojamo veselīga un droša dzīves veida formēšana – veselību veicinoša skola.

Resursi

Pedagogu profesionālās aktivitātes un motivācijas veicināšana.

Skolas darba organizācijas, vadība un kvalitātes nodrošināšana

Uz izglītības kvalitātes nodrošināšanu vērsta izglītības iestādes vadības pieeja, iesaistot tajā visu personālu un sadarbības partnerus.

Izglītības iestādes organizatoriskās kultūras nostiprināšana.