Nav virsotnes, kuru nevarētu sasniegt!

  • Latviešu
  • Русский

Uzņemšana

IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA RĪGAS OSTVALDA VODUSSKOLAS

10., 11., 12. KLASĒ

1. Rīgas Ostvalda vidusskola uzņem izglītojamos vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā (programmas kods 31011021) un vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programmā ( programmas kods 31013021).

2. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā 10.klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir iegūts).

3. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmā 11. un 12. klasēs ir apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir iegūts).

4. Rīgas Ostvalda vidusskolā 10. klasē konkursa kārtībā uzņem izglītojamos, kuri ir nokārtojuši noteiktos iestājpārbaudījumus matemātikā un angļu valodā.

5. Uzņemšana 10. klasē notiek konkursa kārtībā: minimālais kopvērtējums pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 35% un iestājpārbaudījumos iegūtais minimālais vērtējums ir 50% vispārējas vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību izglītības programmā un 45% vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā no kopējā punktu skaitā

6. Rīgas Ostvalda vidusskolā uz brīvajām vietām 11. un 12. klasē uzņem izglītojamos pēc iestājpārbaudījuma rezultātiem matemātikā un angļu valodā.

7. Uzņemšana 11. un 12. klasē notiek, ja ir brīvas vietas un apgūti izvēlētās programmas mācību priekšmeti. Ja iepriekšējā izglītības iestādē nav apgūts kāds priekšmets no programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāna, tad tajā jānokārto ieskaite un jāsaņem vērtējums pašreizējā mācību gada laikā. Lēmumu par uzņemšanu 11. un 12. klasē pieņem skolas direktors

8. Iestājpārbaudījuma darbos netiek iekļautas ziņas par izglītojamā personu. Darbus šifrē un atšifrē Uzņemšanas komisija. Katru darbu vērtē vismaz divi Iestājpārbaudījuma komisijas locekļi.

9. Pretendents var pretendēt uz brīvu vietu 10.klasē, ja nav sasniegts 22 izglītojamo skaits, kārtojot iestājpārbaudījumu skolas noteiktajā papildu laikā augustā.

10. Skolai ir tiesības rindas kārtībā uzaicināt tos pretendentus, kuri iestājpārbaudījumos ieguvuši zemāku vērtējumu par 50%.

 

 

 

Dokumentu iesniegšana, uzņemot izglītojamo izglītības iestādē

1. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, raksta skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

1.1. vecāku vārdu un uzvārdu;

1.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;

1.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

1.4. izvēlēto izglītības programmu (norādot arī izvēles priekšmetus);

1.5. vecāku un izglītojamā tālruņus, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

2. Iesniegumam pievieno:

2.1. iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta, pamatizglītības sertifikāta (ja tāds ir iegūts) kopijas, uzrādot oriģinālus direktoram;

2.2. stājoties 11. vai 12. klasē, liecību par iepriekšējo mācību gadu un pašreizējā mācību gada sekmju izrakstu;

2.3. bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

2.4. izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;

2.5. aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.

Kalendārs

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29