Нет вершин, которых нельзя достичь

  • Latviešu
  • Русский

Школа

Rīgas Ostvalda vidusskolas ārpusklasēs aktivitātes

 

2016. /2017. m.g. 1. semestrī

 

 

Audzināšanas darba mērķis un uzdevumi

 

Brīvas un atbildīgas personības attīstības sekmēšana, veidojot demokrātiskai

sabiedrībai raksturīgu attieksmi pret vērtībām, morāli, indivīda pienākumiem,

tiesībām un spēja pieņemt lēmumus dažādās dzīves situācijās.

 

Saskaņā ar IZM VISC izvirzītajām prioritātēm, 2016./2017.mācību gadā turpināt:

 

·      Stiprināt skolēnu patriotismu, pilsonisko apziņu un valstisko identitāti

·      Pievērst uzmanību Latvijas nozīmīgu vēstures un kultūras notikumu iedzīvināšanai mācību un audzināšanas darbā gan mācību stundās, gan ārpusstundu aktivitātēs

·      Radīt iespējas skolēniem iesaistīties skolas un valsti  tradīciju kopšanā, apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā

·      Veicināt skolēnu izpratni par veselības un drošības jautājumiem

·      Turpināt popularizēt un izmantot karjeras izglitības iespējas

 

 

 

                                            Darba formas

ØAudzināšanas stundas

ØSvētku dienas

ØSkolas sarīkojumi

ØTematiskie vakari

ØSporta pasākumi

ØOrganizatoriskie – radošie projekti

ØZinātniski pētnieciskie darbi

ØPraktiskais darbs

ØTalkas

ØAnketēšana, aptaujas

Ø 

 

                                  Individuālais darbs

ØPārrunas ar mācību priekšmetu skolotājiem, klases audzinātāju, sociālo pedagogu

ØKonfidenciālas sarunas

ØUzaicinājums uz kopīgu sarunu  ar skolas administrāciju

 

Klases darbs

 

Klases audzinātājs izvēlas darba formas sadarbībā ar vecākiem un skolēniem , ņemot vērā

audzināšanas darba klases aktualitātes

Aktuālā informācija

 

Audzināšanas darba virzieni un saturs

 

Es - piederīgs savai ģimenei, klasei, skolai, pilsētai, nācijai, valstij (piederība +

atbildība).

Es - aktīva personība (pašapziņa + drosme + rīcība).

Es - drošs un gatavs rīcībai nestandarta situācijās (prasmes + iemaņas).

Vienlaikus jāakcentē pilsoniskās audzināšanas, tautas tradīciju saglabāšana un

skolēnu radošo spēju izkopšana.

 

Audzināšanas darba saturs ietver prioritārās un ieteicamās darba tēmas:

 

 

ØSevis izzināšana un pilnveidošana;

ØPiederība valstij;

ØPilsoniskā līdzdalība;

ØKarjeras izvēle;

ØVeselība un vide;

ØDrošība.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Veselīgs dzīves veids un drošiba

 

 

 

Semestra laikā

Drošības dienas skolā- vecāku skola

1.-9.kl.

D.Jakobsone

 

 

Semestra laikā

Klases stundas

Drošības instruktāžas

-drošības tehnikas noteikumi;

-ugunsdrošības tehnika;

- ceļu satiksmes noteikumi;

-iekšējās kārtības noteikumi.

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

 

Semestra laikā

Ekoloģiskas vides izveide mācību kabinetos

1.-12.kl.

N.Lašins

O.Nastina

 

Semestra laikā

 

Pēc Rīgas Kurzemes rajona plāna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12.2016.

Sporta sekciju darbs

 

 

 Piedalīšanās rajona un pilsētas sacensībās

 

 

 

 

„Jautri starti’’- sporta diena sākumskolā

 

 

 

Aerobikas konkurss

 

Sporta sekciju dalībnieki

 

 

 

 

 

 

 

1.-4. kl.

 

 

 

 

5.-9.kl.

 

Treneri

A .Aleksejevs

O.Koļesņikova

Darja Šahova

 

23.09.2016

 

 

Olimpiskās dienas pasākumi

 

1.-12.kl

A .Aleksejevs

O.Koļesņikova

Darja Šahova

 

16.09.2016

Ekskursiju diena „„ Tā ir mūsu Latvija!’’

 

 Drošības diena  pasākums  1.klāsēm

2.-12.kl

Klašu audzinātāji

 

D.Jakobsone

J. Platonova

1.kl. audzinātāji

 

 

                 

                                             Darbs ar vecākiem

 

 

14.09.2016

 

 

15.09.2016

 

 

09.2016.

12.2016.

 

Skolas vecāku kopsapulce

 „Audzinoši izglītojoša procesa organizēšana 2016./2017. m. g.”

 

 

Klašu sapulces

1.-6.kl.

 

 

7.-12.kl.

 

1.-12.kl

J.Ivanova

I. Andrejeva

K. Zilberte

 

Klašu audzinātāji

 

 

Klašu audzinātāji

 

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

„Vecāku skola” lekciju kurss vecākiem.

1.-5.kl.

V.Dušinska

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

Darbs ar riska grupas bērniem

1.-9.kl.

S.Vasiļjeva

D.Jakobsone

V.Dušinska

M.Goļdina

 

09.2016

12.2016.

Skolas padomes sēdes: pēc darba plāna

 

 

J.Ivanova

M.Briede

 

 

 

                              Karjeras izglītība

 

 

10.10.2016.- 21.10.2016.

Karjeras nedēļas pasākumi

 

  Piedalīšanas   rajona un pilsētas   pasākumos

          Diskusijas

       Mācību ekskursijas

       Audzināšanas stundas

       Lomu spēles

       Sadarbība ar Absolventu klubu

      Meistarklases

       Prezentācijas

 

1.-12.kl.

 

J. Kumancova

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

Lekcijas par tālākizglītību un profesiju izvēles iespējām

8.-12.kl.

N. Lašins

J. Kumancova

Klašu audzinātāji

 

 

Semestra laikā

Absolventu klubs

8.-12.kl.

Klašu audzinātāji

 

Semestra laikā

Aktivitātes  ķīmijas/ bioloģijas/fizikas jomas attīstīšanai-  sadarbība ar uzņēmumiem, pētnieciskie darbi, konkursi

8.-12.kl

J. Volkinšteine

O. Nastina

T. Pladere

 

Atbilstoši Rīgas pilsētas plānam

Piedalīšanās rajona un pilsētas diskusijās, konferencēs, semināros.

9.-12.kl.

Klašu audzinātāji

 

 

 

                              

 

Ārpusklases pasākumi

 

01.09.2016.

Zinību diena

1. - 12.kl.

N. Lašins

 Klašu audzinātāji

 

 

16.09.2016.

Tūrisma un ekskursiju diena

2.-12.kl.

 

Klašu audzinātāji

 

9..09.2016.

Klašu  pasākumi ‘’ Tēva diena”

1.-12.kl.

 

Klašu audzinātāji

 

30.09..2016.

Pasākumi  ‘’Skolotāju diena”

8. – 12. kl.

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

 

21.10.2016.

‘’Pirmklasnieka svētki ‘’

1.kl

J.Platonova

1.klašu audzinātājas

 

20.10.2016.

 

17.10.2016.-21.10.2016.

Pasākums „Rudens svētki”

 

Izstāde “Rudens veltes”

2.3.4.kl.

 

1.-4.kl

J.Platonova

Sākumskolas skolotāji

 

10.11-17.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.11.2016..

14.11.2016.-17.11.2016.

Valstiskās un tikumiskās audzināšanas vadlīnijas

 

Pasākumi „ Tā ir mūsu Latvija!’’

 

Lāčplēša diena

 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena

 

·      Klašu stundas

·      Svētku koncerts

·       Fotoizstāde

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

N.Lašins

J. Kumancova

 Skolēnu pašpārvalde

N.Likovska

 

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

Bibliotēkas stundas

1.-12.kl

I. Borisova

A. Balašova

 

04.11.2016.

10.klašu skolēnu  iesvētības

10.-11.kl.

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

10.-11.kl klašu audzinātāji

 

 

Semestra laikā pēc īpaša plāna

 

 Teātra pulciņa nodarbības

5.-12.kl.

 ( pēc izvēlēs)

 

 

I.      Vahitova

 

16.12.2016.

Ziemassvētku tirdziņš

(labdarības akcija).

1.-12.kl.

N.Lašins

J. Kumancova

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

Klašu audzinātāji

 

 

20. 12.2016.

 

 

20.-21.12.2016.

 

Ziemassvētku pasākumi

1.-4. kl.

 

 

5.-8.kl.

9.-12.kl.

 

J.Platonova

Sakumskolas skolotāji

 

Klašu audzinātāji

 

 

Interešu izglītības pulciņi un fakultatīvās nodarbības

Interešu izglītības pulciņi un fakultatīvās nodarbības

 

Ø  VEIDOŠANAS PULCIŅŠ

Ø  PAPĪRA PLASTIKAS PULCIŅŠ

Ø  FILCĒŠANAS PULCIŅŠ

Ø  VIZUĀLĀS MĀKSLAS UN LIETIŠKAS MĀKSLAS PULCIŅŠ

Ø  Pērlītes

 

 

Pēc izvēles

Klašu audzinātāji

Pulciņu un sekciju vadītāji

J. Daškova

M.Kalniete

 

 

                                

                                                    Projekti

 

 

Semestra laikā

 Kustība „Draudzīga skola”

1.-12.kl

Klašu audzinātāji

D. Jakobsone

J. Kumancova

 

Semestra laikā

 

 VESELĪBAS VEICINOŠA SKOLA 

 

1.-12.kl.

Klašu audzinātāji

D.Jakobsone

 

Semestra laikā

 

Veselīgs rīdzinieks veselā Rīgā

1.-12.kl.

D.Jakobsone

O. Nastiness

Semestra laikā

Debašu klubs

8.-12.kl.

N. Likovska

A. Lazarevs

Semestra laikā

Sadarbības projekts ar Zolitūdes ģimnāziju

8.-12.kl.

Skolēnu pašpārvalde,

N.Likovska

 

Semestra laikā

 

AWARDS

8.-12.kl.

D.Jakobsone

 

Semestra laikā

Žurnālists. Spogulis Rīgai

10-12.kl.

J. Kumancova

Semestra laika

 

 

 

 

.

 

„ Ekoskolas” aktivitātes

 

Gada tēma:  „Ēdam atbildīgi!”

 

Ø  Makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

 

Ø  Izlietoto bateriju

vākšanas konkurss „Tīrai

Latvijai!”

 

Ø  Putras diena

 

Ø  Zaļās palodzes

 

 

 

 

 

Mammadaba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lielās augu medības.

 

 

 

 

 

 

CSDD konkurss „Gribu būt mobils!”

 

 

 

„Runājot par alkoholu”.

 

 

Ø  Ekoloģiskas vides izveide mācību kabinetos

 

 

 

1.-12.kl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-4.kl

 

 

 

 

 

 

1-.c

 

3.-a

 

4.-a

 

5.-a

 

6.- b

 

7.-a

 

 

 

 

 

 

2.-c 

 

 

 

 

 

 

6.-8.kl

 

 

 

8.-b

O. Nastina

 

1.-12.klašu audzinātāji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Tarabantova

 

V. Bogdanova

 

J. Punga

 

S. Alehno

 

L. Stepiņa

 

O. Polikašina

 

 

 

 

 I. Kļaviņa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Nastina

 

Semestra pēc īpaša plāna

 

 Mediatoru apmācība

 

8.-12.kl.

D. Jakobsone

 

Klašu audzinātāji

 

 

 

 

KARJERAS NEDĒĻA 2016 - Es būšu... darba tirgū

 

 

2016.gada 10.-21.oktobris

 

Skola:

 

Rīgas Ostvalda vidusskola

 

Karjeras izglītības jautājumu koordinators (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts):

 

Jekaterina Kumancova

rukzakova@inbox.lv 26428424

 

Skolas pasākumu plāns

 

 

Cikos?

Kas?

Pasākuma nosaukums

Kur?

Vieta

Kam?

Mērķa auditorija

Par ko?

Pasākuma īsa anotācija

Kontaktpersona?

Pirmdiena, 10.oktobris

 

 

Atklāšanas pasākums

 

Pilsētas medības

 

Rīgā

11-a klases komanda

Pasākums ar orientēšanās elementiem.

Jekaterina Kumancova

 

 Audzināšanas stunda- Zemkopības ministrijas konkursa darbi.

Skolā, 118.kab.

6.-d klase

Iepazīt un izpētīt meža ietekmi uz savu pagastu, pilsētu un Latviju.

Irina Fomina

 

Absolventu klubs – ‘’Manu vecāku profesija’’.

Skolā, 106.kab.

9.-b klase

 Ko es izvēlu, ko es varu?

Skolēnu vecāki prezentē savas profesijas.

Irina Savina

 

Mācību ekskursija Ekskursija uz Rīgas Domi un Rīgas pasažieru ostu

Rats laukums

Rīgas pasažieru osta

8.-b klase

Gida pavadībā būs iespēja izstaigāt Rīgas pašvaldības ēku, iepazīties ar domes Sēžu zāli un iemēģināt deputātu darba vietas zālē, uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

 Pasažieru ostā skolēni uzzinas par tās darbību, par profesijām, kas saistītās ar jūru.

Olga Nastina

 

Klases stunda

‘’ Mana mamma- ārsts’’

Skolā, 310. kab.

4.-b klase

Stāsts par ārsta profesiju.

Jeļena  Serova

 

Karameļu darbnīca

Jelgavā, Rupniecības iela 1a

3.-d klase

Karameļu gatavošanas paraugdemonstrējums, degustācijas un stāstījums par Karameļu darbnīcu.

Anna Nužņenko

 

„ Visas profesijas ir vajadzīgas, visas profesijas ir svarīgas”.

Skolā, 212.kab.

4.-c klase

Pārrunas par profesiju daudzveidību. Katrs skolēns iepazīstināja ar savu vecāku profesiju.

Raisa Vostrjakova

Otrdiena, 11.oktobris

 

 

Mācību ekskursija

Tehnoannas  pagrabi

6.-d klase

Interaktīvs ceļojums. Radošas  spējas izmantošana .

Irina Fomina

 

Audzināšanas stunda ‘’Mana ģimene un es’’. Vecāku profesijas.

Skolā,  313.kab.

3.-d klase

Pārrunas par profesiju daudzveidību. Katrs skolēns iepazīstinās ar savu vecāku profesiju.

Anna Nužņenko

 

“Vecāku skola” - psihologa lekcija

Skolā, 110. kab.

2.-a klase

Iepazīšanās ar bērnu psihologa darbu.

Olga Tjuļkina

 

 

 

 

 

 

Trešdiena, 12.oktobris

 

 

 Stāstu konkurss

 “Par ko es gribu strādāt un kāpēc?’’

Skolā, 118.kab.

4.-c klase

Katrs skolēns stāstīs par sevi, par ko gribētu kļūt un  prezentēs savus zīmējumus par nākotnes profesiju.

Raisa Vostrjakova

 

Mācību ekskursija

Radoša darbnīca

Ekskursija uz Skrīveru konfekšu fabriku „Skrīveru saldumi”.

5.-a klase

 

Iepazīties, kā gatavo konfektes „Gotiņa” un piedalīties arī pašiem konfekšu pagatavošanā.

Sandra Alehno

 

Klases stunda

‘’Darbs  bankā’’

 

Skolā, 304.kab

12.-b klase

Bankas darba aspekti. Karjeras izvēles jautājumi.

Citadeles banka darbs (lekcija).

Aleksejs Lazarevs

 

Mācību ekskursija

Lidostā ‘’ Rīga’’

 

Lidosta Rīga

4.-a klase

Iepazīšanās ar lidostas darbu un tur nodarbinātajām profesijām.

Jana Punga

13.30-14.10

 Klases stunda

“Profesijas pasaule”

Skolā, 213.kab.

1.-c klase

Viktorīna par profesijas daudzveidību.

Jekaterina Tarabantova

 

Vecāku klubs

Meistarklase

Skolā, 312.kab

3.-b klase

Iepazīšanās ar ķīmiķa profesiju.

Aizraujoši ķīmijas eksperimenti.

Valentīna Kuznecova

Ceturtdiena, 13.oktobris

 

 

Absolventu klubs-stividora profesija

Skolā, 213.kab

1-c. klase

Vecāku meistarklase par savu profesiju.

Jekaterina Tarabantova

 

Miestarklase

‘’ Sveču  darbnīca’’

Rīgā, Lačpleša 106/108

6.- a klase

 Radošas spējas aktualizācija. Sveču izgztavošanas tehnoloģija un meistarklase.

Jeļena Daškova

 

Klases stunda- anketēšana par profesiju izvēli skolēnu vidē

Skolā, 106. kab

9.-b klase

Informācija par avotiem un resursiem, skolēnu viedokļu analīze.

Irina Savina

 

Mācību ekskursija

RSU – anatomijas muzejs

9-.a klase

Informācija par medicīnas nozari Latvijā un saistība ar mācību priekšmetiem.

Nodarbības mērķis ir iepazīstināt interesentus ar pareizas stājas pamatiem un iespējamām stājas deformācijām skeleta attīstības periodos.

Irina Fomina

 

Klases stunda

‘’ Manu sapņu profesija’’

Skolā, 112. kab.

4.-a klase

Skolēnu radošu darbi par profesijām.

Jana Punga

 

Mācību ekskursija

Rīgas Domes apmeklējums

Ratslaukums

10.- a klase

Iegūt informaciju par Rīgas domes darbību un vērot deputatu un politiku ikdienas darbu.

Natalija Likovska

 

Klases stunda ‘’ Gribu būt mākslinieks’’

Skolā, 104.kab

5.-c klase

Savu stāstu par makslinieka darbu un saviem sasniegumiem ( pirmas vietas dažādas  izstādēs) prezentēs 8.b  klases skolniece Palamarčuka Patricija.

Ļubova Kohane

 

 Absolventu klubs

“Robototehnika”

Skolā, 217.kab

8.-b klase

Nodarbības laikā skolēni uzzinās par mūsdienīgo tehnikas virzienu – robototehniku. Uzzinās, lai robots pareizi darbotos, ir pareizi jāsastāda viņa programma. Nodarbību vadīs 8.b klases skolnieces tēvs.

Olga Nastina

 

Mācību ekskursija

Absolventu klubs

Baltic International bank

3.-b klase

Aktuālas mūsdienu profesijas

Bankas ikdiena darbs.

Valentīna Kuznecova

Piektdiena, 14.oktobris

 

 

 

Darbs grupās “Profesijas”

 Skolā, 211.kab

1.b klase

Iepazīšanās ar dažādām profesijām. Uzdevumu izpildīšana grupās. Zīmējumu izstāde.

 

Tatjana Averina

 

Mācību ekskursija

 Šokolādes meistarklase.

Šokolādes muzejs „Pūre”

 

7.-c klase

1.iepazīstināšana ar kakao un šokolādes vēsturi

2.ceļojums par šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu un lietošanu.

Konditora profesija.

 

Marina Aļeksikova

 

Pārrunas

‘’ Vecāku profesijas’’

Skolā, 309. kab.

3.-a klase

Skolēni stāsta par vecākiem, veidojot sapratni par izglītību un darbu.

Valentīna Bogdanova

 

Absolventu klubs

Profesiju prezentācija

Skolā, 107. kab.

10.-b klase

Tulkotāju profesija- absolventa veiksmīgs stāsts.

Irina Vahitova

 

Meistarklase –vizāžista profesija.

Skola, 113.kab.

3.-c klase

Bērni tiks iepazīstināti ar vizāžista profesiju .Vizāžists stāstīs par savu profesiju un radis meistarklasi.

Viktorija Gepiņa-Steputenkova

 

Izstāde „Manu vecāku profesijas” (kolāžas izveidošana)

Skolā, 118.kab.

4.-c klase

Grupu darbs – kolāžas izveidošana

Raisa Vostrjakova

13.30

Klases stunda „Cilvēka ārēja izskata nozīme sekmīgas karjeras veidošanai”

Skolā, 119.kab.

5.-b klase

Prāta vētra, kooperatīvais darbs.

Mērķis: noteikt profesijas, kurām cilvēka ārējais izskats ļoti svarīgs, un pamatot kāpēc.

Rezultāts: plakātu vai kolāžu ar rekomendācijām izveide.

Tatjana Daktere

 

 Klases pasākums

‘’ Jauniešu dzīves mērķi’’.

Skolā, 305. kab.

11.-a

Savas nākotnes plānojums un karjeras iespējas Latvijā.

Jekaterina Kumancova

 

Mācību ekskursija

’’ Latvijas Ugunsdzēsības muzejs’’

Rīga, Hanzas iela 5

4.-b klase

Iepazīties ar ugunsdzēsēju darbu.

Jeļena Serova

 

Klases stunda „Manu vecāku profesija”.

Skolā, 316. kab.

5.-a klase

Uzzināt par savu vecāku profesijām un izteikt savu viedokli. Kas nepieciešamas, lai varētu

strādāt profesijā. Skolēni nenosauc tieši vecāku profesijas, bet parāda ar žestiem, var vizualizēt, pārējie mēģina uzminēt.

Sandra Alehno

 

Mācību ekskursija

‘’Medicīnas pasaule’’

P.Stradiņa stomatoloģijas institūts;

Latvijas Medicīnas akadēmija

1.-d. klase

Iepazīšanās ar medicīnas jomu  un profesijām.

Jeļena Platonova

 

„Manu vecāku profesija” – aptauja, stāstījums.

Skolā, 207.kab.

6.-b klase

Skolēni aptaujā savus vecākus un audzināšanas stundā iepazīstina klasesbiedrus ar savu vecāku profesiju, neminot profesijas nosaukumu, mudinot skolēnus atminēt profesijas nosaukumu – vizualizētā un rakstiskā formā.

Laura Stepiņa

 

Praktiskais darbs

‘’ Ka rakstīt CV?’’

Skolā, 105. kab.

12.-a klase

Lietiškas etikētes prezentācija.

 

Irena Korkonosova

 

Klases stunda

‘’ Stomatologa konsultācija’’

Skolā, 214. kab

1-.d klase

 Veselīgais dzīvesveids.

Mutes dobuma higiēna un profilakse.

Jeļena Platonova

 

Mācību ekskursija

Carnikavas Novadpētniecības centrs.

Ādažu čipsu fabrika

8.-a klase

 Veselīga dzīvesveida aspekti Iepazīties ar  zvejas tradīcijām un zvejnieka darbu.

Uzzināt, kā top īstie Ādažu čipsi .

Olga Juhņeviča

 

Absolventu klubs- lekcija

‘’ Ārsta profesija’’

Skolā, 105. kab.

9.-c klase

Skolēni iepazīstas ar medicīnas profesijas specifiku, ar  mācību priekšmētu saistību.

Irēna Korkonosova

 

Klases stunda-spēle

‘’Profesiju kaleidoskops’’.

Skolā, 308. kab.

1.-a

Iepazīšanās ar profesijām, hobijam, iemaņam.

Marina Knižnika

5. stundā

Absolventu klubs.

Psihologa nodarbības

Skolā, 118. kab

9-a

  Veiksmīgas  stāsti-nākotnes plānošana un informācija par psiholoģijas aspektiem darbā.

Irina Fomina

9.20-10.00

Klases stunda “Profesiju dažādība”.

Skolā, 303.kab

6.-c klase

Pāru un grupu darbs par profesiju daudzveidību un  profesijas izvēli.

Ingrīda Karašova

Pirmdiena, 17.oktobris

 

12:20-14:10

Māla darbnīca

 Skolā, 311.kab.

Skolā, 310. kab       

2.-b klase

4.-b klase

 

Iepazīšanās ar podnieka darbu. Māla rotaļlietu izgatavošana ar savām rokām.

Natalija Klaucāne

 Jeļena Serova

 

Lido uztura skola – pavāra profesija, ēdināšanas uzņēmuma specifika

Lido atpūtas centrs – Krasta ielā 76

6.-b klase

Skolēni iepazīstas ar pavāra profesijas specifiku, iepazīst veselīga uztura pamatprincipus, izmēģina ēdiena pagatavošanu.

Laura Stepiņa

13.00

Ekskursija Latvijas Nacionālajā Operas teātrā.

LNO

5-.b klase

Ekskursijas ietvaros iepazīties ar teātra darbinieku profesijām, kuras atbalsta un nodrošina aktiera profesijas realizāciju uz skatuves.  Piemēram, ko dara administrators, kostīma mākslinieks vai grimu mākslinieks.

Tatjana Daktere

 

Meistarklase

 

 

Skolā, 308. kab

1.-a klase

Podnieka darbu prezentācija, izstrādājumu veidošana.

Marina Kņižnika

Otrdiena, 18.oktobris

 

 

Konkurss ‘’ZINI! NE MINI!’’

LBAS , Bruņinieku iela

12.- a klases komanda

 Erudīcijas spēle.

Veidot skolēnu izpratni par darba tiesībām , darba aizsardzību .

Irēna  Korkonosova

 

Mācību ekskursija

Veitera tipogrāfija.

4.-c klase

Iepazīšanās ar tipogrāfijas  darbu un darbinieku profesijām

Raisa Vostrjakova

 

Klases stunda

‘’ Manas nākotnes profesija’’

Skolā, 309.kab

3.-a klase

Skolēnu pētījumi un profesiju prezentācijas.

Valentīna Bogdanova

 

Mācību ekskursija

RCB Imantas bibliotēka

6. - a klase

Iepazīšanas ar bibliotekāru darbu un bibliotekas apmeklējums. Interaktīva nodarbības.

Jeļena Daškova

Trešdiena, 19.oktobris

 

 

“Vecāku skola”.

Psihologa konsultācija

Skolā, 118.kab.

9.-a klase

Palīdzēt vecākiem izprast savu lomu bērna nākotnes plānošanā

Irina Fomina

 

Mācību ekskursija

RISEBA

12-.b. klase

Karjeras izvēles jautajumi. Lekcija par izglitības iespējam un ekskursija .

Aleksejs Lazarevs

 

Profesijas pielaikošana -trenings

Skolā, 107. kab.

10.-b klase

Praktikums par skolēnu  iemaņām u prasmēm.

Irina Vahitova

 

Sadarbības interaktīvais  pasākums

‘’ Vecrīgas ielas profesijas’’

Vecrīga

11.-a klase

7.-c klase

Aizraujoša ekskursija ar orientēšanas elementiem . Vidusskolas un pamatskolas skolēnu  sadarbība.

Jekaterina Kumancova

Marina Aļeksikova

 

Profesiju darbnīca

‘’ Cik labi, ka mēs esam tik dažādi!’’

Profesiju daudzveidība.

Skolā, 313. kab.

3.-d klase

Stāsti  par profesiju daudzveidību.

Profesiju aktualitātes.

Anna Nužnenko

 

Absolventu klubs

Pārrunas par profesijām

Skolā, 312.kab.

3.-b klase

Kinooperatora profesija.

 

Valentīna Kuznecova

Ceturtdiena,20.oktobris

 

 

Mācību ekskursija

SIA VAIDE

Jēkabpils iela 12, Rīga

 

7.-a klase

Darba iespējas. Iepazīšanās ar modelētāju, konstruktora un šuvēju profesijām

Olga Polikašina

 

Mācību ekskursija BIOR

Partikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts

10.-a klase

Veicināt jauniesu interesi par zinātni, veidot izpratni par  ķīmijas  un  bioloģijas saturu . Iepazīšanās ar zinātnieku darbu.

Natalija Likovska

 

Stunda-spēle

‘’ Modernas profesijas’’

Skolā, 106.kab

9.-b klase

 Modernas un jaunas profesijas -skolēnu viedokļi un izvēlēs prioritātes.

Irina Savina

 

Mācību ekskursija

‘’ Medicīna mūsu dzīvē’’

 

Medicīnas muzejs

9.-c klase

Veicinat skolēnu interesi par medicīnas profesijām un vēsture.

Irēna Korkonosova

 

Mācību ekskursija. Televīzijas tornis

Zaķusala

4.-a klase

Iepazīties ar televīzijas darbu, rosināt skolēnu interesi par modernam profesijām.

Jana Punga

 

Klases stunda ‘’ Manas ģimenes profesiju koks’’

Skolā, 104. kab.

5.-c klase

 Skolēni uzzīmēs savas ģimenes koku un stāstīs par interesantāko profesiju- attēlo to zīmējumā.

Skolēnu darbu izstāde.

Ļubova Kohane

 

Klases stunda

‘’ Mūsu profesijas’’

Skolā, 111. kab.

6.a- klase

Diskusija par profesiju izvēlī .

Jeļena Daškova

Piektdiena,21.oktobris

 

 

Noslēguma pasākums

 

 

 

 

13.30

Klases stunda „Mūsu vecāku profesijas. Pētījuma analīze.”

Skolā, 119. kab.

5.-b klase

Vecāku anketēšana un rezultātu apstrāde. Sarunas un diskusijas par tēmu „Es gribēju būt, es varēju kļūt par....., bet...”

Tatjana Daktere

 

Plakāta “Vecāku profesijas” prezentācija

Skolā, 211.kab

1.-b klase

Mājās skolēni ar vēcākiem gatavo plakātus par vecāku profesijām un klasē prezentē savu darbu

Tatjana Averina

 

Profesiju izstāde

„Mana sapņu profesija”.

Skolā, 316.kab.

5.-a klase

Profesiju izstāde. Profesijas pagātnē, tagadnē un nākotnē.

Sandra Alehno

 

 Stunda-spēle

„Mana sapņu profesija”

Skolā,206.kab.

6.-b klase

Skolēni raksturo savu sapņu profesiju

Laura Stepiņa

 

Klases stunda

”Profesijas izvēle”

Skolā, 203. kab.

7.-a klase

Interešu tests (NIID.lv)

Profesijas izvēles aspekti.

Olga Polikašina

 

Mācību ekskursija

Latvijas Nacionālā bibliotēka

8.-a klase

Skolēnu mācību motivācija.

Uzzināt par bibliotekāres un par arhīva krājumu speciālistiem, tās lasītavām un pakalpojumiem

Olga Juhņeviča

 

Mācību ekskursija

‘’ Ceļojums uz saldumu valsti’’

Jelgavas karameļu darbnīca

5.-c klase

Darba procesi  darbnīca- pamatprofesijas un palīg profesijas. Meistarklase- kārumu izveidošana

Ļubova Kohane

 

Klases stunda –konsultācija

 ‘’ Karjeras attīstības resursi’’.

Skolā 305. kab

11.-a klase

Prezentācija ar informācijas avotu analīzi.

 

 

Jekaterina Kumancova

 

Mācību ekskursija.

 Iepazīšanās ar tipogrāfijas darbu.

 

Tipogrāfija

12.-a klase

Iepazīšanās ar tipogrāfijas  darbu un darbinieku iemaņām un prasmēm.

 

Irēna Korkonosova

 

Klases stunda

‘’ Mūsu vecāku profesijas’’

Skolā, 311.kab.

4.-b klase

Skolēnu pētījumi par profesiju pārstāvjiem savā gīmenē.

Jeļena Serova

 

Skolēnu prezentācijas stunda ‘’Kas es būšu?’’

 

Skolā ,113. kab

3.-c klase

Prezentācijas un stāsti par savu sapņu profesiju

Viktorija Gepiņa-Steputenkova

 

Profesiju sīrups

Rīgas Imantas vsk

9.-a klases  komanda

Aktuālās profesijas skolēnu vidē.

Profesiju prezentācija- sadarbības un komunikācijas prasmes.

Irina Fomina

14.10

Mācību ekskursija Iepazīšanās ar   lidostas “Rīga” darbību.

Rīgas lidosta

6.-c klase

Rīgas lidostas vēsture, attīstība, aviosabiedrības, maršruti un cita informācija par lidostas darbību.

Ingrīda Karašova

 

 

 

Sagatavoja:  Jekaterina Kumancova

 

Datums: 04.10.2016.

Завершился конкурс по сбору использованных батареек, организованный "Zaļā josta"

Завершился конкурс по сбору использованных батареек, организованный "Zaļā josta".

Время подвести итоги! Ученики нашей школы собрали и сдали 157 кг батареек!

Особо хочется отметить активность 1.с класса с классным руководителем Платоновой Е.Н. Они показали пример - участвовали все ученики класса! Также в номинации - самый активный участник в школе, победил ученик 1.с класса - Замковой Даниил (более 21 кг).

Активисты были во многих классах:

София Белякова - 3а

Андрей Воронцов  и Элиза Криевиня - 4а

Марина Евстигнеева - 5а

Анна Плешикова - 5б

Дарья Гостило и Елизавета Марта Перепелка - 7в

В акции активно участвовали 1а, 2а, 2б, 3д, 4а, 4с, 5а, 5в, 6д классы.

Спасибо всем, кто внес свой вклад в то, чтобы природа Латвии была чище!

Экосовет школы

Дружественный призыв

Более 70 лет назад 28 января Президент Латвии Карлис Улманис положил начало традиции  «Дружественный призыв», подарив своей школе  книги, и призвал всех других вспомнить свою школу и дарить книги.

Наша школьная библиотека тоже поддерживает эту красивую традицию.