Нет вершин, которых нельзя достичь

  • Latviešu
  • Русский

Informācija

Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādēs skolēnu ēdināšanai

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumu Nr.1206 „Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādēs skolēnu ēdināšanai” 7.punktu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 24.08.2016.  rīkojuma Nr.1071-rs „Par skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu” 2.3. un 2.4. punktiem, Līguma par izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanu no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem 4.2.3.punktu, ņemot vērā izglītības iestādes izglītojamo skaitu un resursu pieejamību:

1. nodrošināt 1.- 4. klašu un 5.-9.klašu izglītojamo brīvpusdienu saņemšanu pie klāta galda;

2. neizmantotos 1.-4.klašu budžeta līdzekļus izmantot 10.-12. klašu izglītojamiem;

Vecāku kompetenču stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanai

Vecāku kompetenču stiprināšana bērnu un pusaudžu audzināšanai

Ja vēlaties uzlabot bērnu audzināšanas prasmes, labāk izprast sevi un savu bērnu, spēt viņu atbalstīt grūtās situācijās, kā arī justies pārliecinātāki mammas vai tēta lomā, šis nodarbību cikls ir domāts tieši JUMS!

Pateicoties Rīgas Domes finansējumam, Rīgas pašvaldības skolēnu vecākiem dalība apmācībās ir bez maksas.

Norises vieta: Rīgas SOS Ģimeņu atbalsta centrs, Brīvības iela 197a, Rīga.  

Apmācību norises laiks un ilgums: 2., 9., 16. un 23. aprīlis no pl.10.00 līdz 16.00.

Nodarbībās aplūkosim un praktiski vingrināsim šādas tēmas:

ü  Efektīva saskarsme ar bērnu un pusaudzi

ü  Konfliktu risināšanas prasmes

ü  Pozitīvas bērna disciplinēšanas metodes

ü  Drošā piesaiste attiecībās, kā to veicināt

ü  Vecāka loma, savu iekšējo resursu apzināšana un stiprināšana.

Nodarbībās pasniegtās teorētiskās zināšanas tiks nostiprinātas ar praktiskiem vingrinājumiem un mājas darbiem.

Apmācības vadīs: Dace Beināre (Mag.Psych), Baiba Griščuka (Mag.Psych).

Pieteikumus dalībai apmācībās sūtīt uz e-pastu: iveta.gravite@riga.lv vai zvanīt Ivetai Grāvītei pa tālr.  67037321.

Pieteikties var Rīgas skolēnu vecāki, kuru deklarētā dzīves vieta ir Rīga un kuri ir gatavi šī gada aprīļa sestdienas veltīt tam, lai kļūtu par vēl labākiem vecākiem!

Aicinām pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits ierobežots!

"Ģimenes stunda" skolēnu vecākiem

Cienījamie 7.-12.klašu bērnu vecāki!

Gaidām Jūs š.ģ. 10.martā no plkst. 18.00 līdz 20.00 aktu zālē "Ģimenes stundā".

12.klašu vecāku kopsapulce vispirms notiks plkst. 18.00 202.kabinetā.

9.klašu vecāku kopsapulce notiks plkst. 18.45 202.kabinetā.

Izraksts no Rīgas Ostvalda vidusskolas Iekšējas kārtības noteikumiem Nr.3

 

XIV.        Kārtība, kādā skolā uzturas nepiederošas personas

123. Nepiederoša persona (apmeklētājs) ir ikviena persona, kuras darba vai mācību vieta nav skola.

124. Apmeklētāju pieņemšana notiek direktora apstiprinātos pieņemšanas laikos.

125. Nepiederošu personu ierašanās uz skolaspasākumiem tiek reglamentēta, pamatojoties uz skolasdarba plānu un atsevišķiem direktora rīkojumiem.

126. Nepiederošas personas uzturēšanās kārtība skolā:

126.1. nepiederošas personas var ielaist skolā no plkst. 8.15. līdz plkst.18.00;

126.2.  nepiederošo personu ierašanos skolā kontrolē ēkas dežurants;

126.3. nepiederošas personas, iepriekš piesakoties un norādot risināmo jautājumu, var apmeklēt skolas pedagogu, vienojoties par abām pusēm pieņemamu tikšanās laiku un vietu.

126.4. atbilstoši skolas darba plānam tiek organizētas vecāku dienas un laiks, kad, iepriekš piesakoties, var apmeklēt ikvienu skolas pedagogu;

126.5. ārkārtas gadījumā apmeklētājs ierodas skolā bez iepriekšējas pieteikšanās;

126.6. ja apmeklētājs saskaņojis savu vizīti ar skolas darbinieku, skolas ēkas dežurants var pavadīt apmeklētāju pie attiecīgā skolas darbinieka vai uz vajadzīgo vietu.

126.7. 1.-4.klašu vecāki, aizbildņi, ģimenes locekļi, pavada un sagaida izglītojamus skolas 1 stāva, gaitenī.

126.8. Izglītojamie ar nepiederošām personām var tikties skolas 1 stāva, gaitenī.

126.9. Par nepiederošās personas uzturēšanos skolā (kabinetā vai citā telpā) atbild darbinieks, pie kura šī persona ieradusies.

126.10. Skolas ārpusklases pasākumos pieaicināto personu sastāvu nosaka skolas vadība, par viņu ierašanās un uzturēšanās kārtību atbild pasākuma organizators.

 

Rīgas Sociālajā dienestā varēs pieteikties Rīgas pašvaldības apmaksātām brīvpusdienām audzēkņiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm

No 2016. gada 1. janvāra stāsies spēkā Rīgas domes 24.11.2015. saistošie noteikumi Nr.180 “Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība piešķir mantisko pabalstu – Rīgas pilsētas pašvaldības apmaksātas pusdienas izglītojamiem”.

Tiesības saņemt brīvpusdienas ir skolēniem, kura pamata dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un kura ģimene normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu. Brīvpusdienas netiek piešķirtas, ja skolēnam ir nodrošinātas brīvpusdienas izglītības iestādē no citiem finanšu avotiem.

Lai skolēns izglītības iestādē varētu saņemt brīvpusdienas, ir jābūt noformētai “Skolēna e kartei”!

Brīvpusdienas piešķir:

§  Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. klašu skolēniem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu un, kuru ģimenes Rīgas pašvaldībā atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm.

Lai saņemtu brīvpusdienas:

bērna vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis var vērsties dzīvesvietai tuvākajā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā, kur :

§                      jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

§                      jāiesniedz rakstisks iesniegums;

§                      jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, ja tā nav aizpildīta pēdējo trīs mēnešu laikā.

Iesnieguma izvērtēšana:

§  ja iztikas līdzekļu deklarācija nav aizpildīta pēdējo trīs mēnešu laikā, Rīgas Sociālais dienests mēneša laikā izvērtēs ģimenes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam ienākumu līmenim un pieņems lēmumu par ģimenes atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam un izglītojamā tiesībām saņemt pašvaldības apmaksātas pusdienas,

§  ja ģimenei jau ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,  Rīgas Sociālais dienests lēmumu par brīvpusdienu piešķiršanu vai atteikumu piešķirt brīvpusdienas pieņems ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas un lēmums stāsies spēkā tā pieņemšanas brīdī.

§  Rīgas Sociālais dienests par pieņemto lēmumu piešķirt vai atteikt izglītojamam   brīvpusdienas elektroniski (īsziņas formā) informēs skolēna likumisko pārstāvi.

Skolēnam ir tiesībassaņemt brīvpusdienas izglītības iestādē, kurā viņš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmu, sākot ar nākamo mācību dienu pēc Rīgas Sociālā dienesta lēmuma par brīvpusdienu piešķiršanu spēkā stāšanās dienas; tiesības saņemt brīvpusdienas ilgst līdz mācību semestra beigām. Ja šajā laika periodā izglītojamā ģimene vairs neatbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, izglītojamam saglabājas tiesības saņemt brīvpusdienas līdz mācību semestra beigām. Skolēnu brīvpusdienu uzskaites nodrošināšanai izglītības iestādē tiek izmantota “Skolēna e karte”, kuru izglītojamais pirms brīvpusdienu saņemšanas validē izglītības iestādes ēdināšanas telpā izvietotajā kartes reģistrēšanas terminālī vienu reizi dienā.

“Skolēna e kartes” noformēšana

Bērna vecāks vai likumiskais pārstāvis var elektroniski pieteikt savam nepilngadīgajam bērnam “Skolēna e karti” Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā https://www.eriga.lv vai klātienē kādā no Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centriem – Spīķeru iela 1, Vienības gatve 117A, Kurzemes prospekts 137, Prāgas iela 1, Brīvības iela 384b, Brīvības iela 191, Brīvības iela 49/5, līdzi ņemot vecāka un bērna personu apliecinošus dokumentus. Piesakoties elektroniski, “Skolēna e karte” tiek izgatavota 5 darba dienu laikā un izsniegta pieteicēja izvēlētajā klientu apkalpošanas centrā, bet, piesakoties klātienē, tā tiek izgatavota un izsniegta uz vietas. Ja iepriekš izsniegtā “Skolēna e karte” ir nozaudēta, nolaupīta, anulēta vai bloķēta tā derīguma termiņa laikā, nav tehniskā vai lietošanas kārtībā kartes turētāja vainas dēļ, kartes atkārtotā izgatavošana maksā 2.85 eiro. Papildus informāciju par “Skolēna e kartes” izsniegšanas un lietošanas kārtību var iegūt Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” mājas lapā https://www.rigassatiksme.lv vai, zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001919.

 

     Rīgas Sociālā dienesta teritoriālā centri :

 

Latgales rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Avoti"

Avotu ielā 31 k.2,

'67037695

Teritoriālais centrs „Ķengaraga krasts"

Lomonosova ielā 1 k-19,

'67037471,

'67181437

Teritoriālais centrs „Pļavnieki"

Salnas ielā 2,

'67037447

Pārdaugavas rajona nodala

Teritoriālais centrs„Āgenskalns"

Ed. Smiļģa ielā 46,

'67012271

Ziepju ielā 13,

'67026025

Teritoriālais centrs„Dzirciems"

Baldones ielā 2,

'67012369

Teritoriālais centrs„Bolderāja"

Dolomīta ielā la,

'67037559

Teritoriālais centrs„Imanta"

Imantas 8. Līnija1 k.2,

'67037892

Ziemeļu rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Vidzeme"

Vidrižu ielā 3,

'67012126

Brīvības gatvē 266,

'67012157

Teritoriālais centrs „Purvciems"

Ieriķu ielā  2b,

'67012127

Pērnavas ielā 1,

'67105538

Teritoriālais centrs „Ziemeļi"

Hanzas ielā 7,

'67026649

 

Informāciju par sociālā darba speciālistu pieņemšanas laikiem un atbildes uz jautājumiem par sociālajiem pakalpojumiem un sociālajiem pabalstiem Rīgas pašvaldībā var saņemt, zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, P,O,T,C no 9:00 – 17:00 un Pt no 9:00 – 16:00. Ārpus darba laika darbojas automātiskais atbildētājs. Papildus informāciju par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem Rīgas pilsētā var iegūt zvanot pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048 darba dienās darba laikā vai Labklājības departamenta mājas lapā https://www.ld.riga.lv.

„VAI MANS BĒRNS IR ORTOPĒDISKI VESELS?”

Vinnija pūka skola

16.janvārī plkst. 10:00-14:00
VSIA
“Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”, Vienības gatvē 45

Pieteikšanās - 27597546 vai vinnijapukaskola@gmail.com

Ar Rīgas pašvaldības atbalstu iespēja uzklausīt BKUS ķirurga Jāņa Upenieka stāstījumu – bez maksas!
Vecāki līdzi var ņemt arī bērnus.

Programmā:

AUGOŠA BĒRNA KĀJA
(X un O veida kājiņas; kāju rotācija; sāpes ceļu locītavās; plakanā pēda un bērna apavi; greizā pēda un

citas deformācijas un citas tēmas)

STĀJAS TRAUCĒJUMI UN MUGURAS PROBLĒMAS BĒRNIEM
(stājas traucējumi un vingrojumi pareizai stājai; mīti un patiesība par skoliozi; sāpes mugurā bērniem)

JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Bērniņam sperot pirmos soļus un sākot staigāt, augšanas procesā veidojas fizioloģiskas izmaiņas. Katram mazulim tās var atšķirties no tādiem faktoriem, kā, piemēram, iedzimtība, pareizs kāju balsts vai pilnvērtīgs uzturs un vitamīni. Katrs pēdas daļas strukturāls vai funkcionāls traucējums var ietekmēt visu ķermeni, īpaši balsta un kustību orgānu sistēmu, un ne velti mugurkaulu var dēvēt par cilvēka balstu visa mūža garumā. Tādēļ zināšanas un savlaicīga ārsta konsultācija var būt noteicošs faktors veselīgam bērna augšanas procesam un visai turpmākajai dzīvei.

Pēc bērniņa dzimšanas dzemdību nodaļā bērna apskati veic neonatalogs, savukārt bērnu ķirurga profilaktiskās apskates veiktas netiek. Konstatēt tādas problēmas, kā iedzimtas greizas pēdiņas, nepareizs kāju izvērsums vai citas ortopēdiskas problēmas, iespējams apskatēs pie ģimenes ārstiem, kuri var izrakstīt nosūtījumu pie speciālista. Liela atbildība gulstas arī tieši uz vecāku pleciem, kuriem jābūt vērīgiem un ikdienā jāpievērš uzmanība, vai ar bērniņu viss ir kārtībā, bet galvenais - nebaidīties uzdot jautājumus ārstam, jo, ja ārstēšana tiks uzsākta laikus, tā var dot labus rezultātus. 

Izraksts no Skolas padomes 24.11.2015. sēdes protokola.

 

Nolēma:

1. Atbalstīt skolas darbības mērķus un pamatvirzienus 2015./2016. mācību gadā.

2. Turpināt sadarbību ar ēdināšanas sniedzēju SIA "Žaks -2".

3. Atļaut klašu padomēm pašām lemt par mācību līdzekļu iegādi (tai skaitā, par darba burtnīcām jebkura mācību priekšmetā) un to izmantošanu mājas darbā, bet vecākiem to iegāde nevar tikt izvirzīta no skolotājiem kā obligāta prasība.

4.Pievērst uzmanību skolēnu drošībai-vecākiem drīkst atrasties tikai skolas 1.stāva foajē (Iekšējas kartības noteikumu ievērošana).

Par dokumentu saziņai ar izglītojamo vecākiem

Dokuments

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Izglītības likuma 58. pantā noteiktajiem bērnu un vecāku pienākumiem, 2005. gada 18. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 779 ‘’Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju’’ 3. panta 13. punktu:

1. Rīgas Ostvalda vidusskolas 2015./2016. mācību gada 1.-12. klašu izglītojamiem un viņu vecākiem realizējot sadarbību ar izglītības iestādi, informācijas apmaiņā par sekmēm un mācību procesa norisi, jāizmanto skolvadības sistēmas ‘’e-klase’’ elektroniskā dienasgrāmatā un e-klases pasts, kas atrodama internetā ar adresi www.e-klase.lv.

2. Izglītojamiem tiek nodrošināta bezmaksas piekļuve skolvadības sistēmas ‘’e-klase’’ elektroniskajai dienasgrāmatai un iekšējam saziņas pastam. Piekļuves datus nodrošina skola.

3. Par reģistrēšanos un piekļuves kārtību vecākiem atbild direktores vietnieks datortehnikā Genādijs Tolokoncevs un 1.-12.klašu audzinātāji.